چگونه سفارش ترجمه خود را ارسال كنم؟

با ورود به به صفحه اصلي سايت www.irtarjoman.ir در گوشه سمت راست روي دكمه عضويت كليك نماييد. اطلاعات درخواستي كه شامل ايميل فرد متقاضي و گذر واژه دلخواه است، را وارد نموده و روي دكمه ايجاد حساب جديد كليك نماييد.

ايميلي براي فعال سازي دريافت خواهيد نمود. با كليك بر روي لينك ارسال شده، حساب شما فعال خواهد شد.

پس از فعال سازي حساب مي توانيد با ايميل و گذر واژه خود وارد سايت شويد. دكمه ورود در صفحه اصلي و در گوشه سمت راست بالاي صفحه است.

پس از ورود به صفحه خود مي توانيد با استفاده از دكمه ارسال سفارش، سفارشات ترجمه اي خود را ارسال نماييد.

سفارشات ارسالي در اسرع وقت ملاحظه و قيمت گذاري خواهد شد.

پس از قيمت گذاري و صدور فاكتور مي توانيد، نسبت به پرداخت الكترونيكي فاكتور اقدام نماييد.

پس از پرداخت فاكتور، سفارش در اختيار مترجم قرار گرفته و ترجمه آغاز خواهد شد.

پس از پايان ترجمه، فايل ترجمه در صفحه مشتري قرار خواهد گرفت.

براي ملاحظه سفارشات قبلي مي توانيد روي دكمه ليست ترجمه ها كليك نماييد.