تعرفه هاي ترجمه به چه ميزان است؟

از انجا كه تعيين حق الزحمه ترجمه به چند عامل بستگي دارد نمي توان از قبل نسبت به تعيين قطعي حق الزحمه اقدام نمود.

در تعيين حق الزحمه ترجمه موارد زير در نظر گرفته مي شود:

- هر ۲۵۰ كلمه يك صفحه استاندارد در نظر گرفته مي شود.

- اشكال و تصاوير در ترجمه لحاظ نمي شوند و صرفا متون مبناي محاسبه هستند.

- جداول و نمودارها ترجمه نمي شوند، از اينرو در تعيين حق الزحمه محاسبه نمي شوند مگر اينكه مشتري صريحا تقاضاي ترجمه و احيانا رسم انها راداشته باشد.

- براي هر سه صفحه استاندارد يك روز زمان براي ترجمه در نظر گرفته مي شود. تحويل سريعتر از اين زمان ممكن است بر روي حق الزحمه تاثير گزار باشد.

- ميزان دشواري و تخصصي بودن متن نيز از ديگر عوامل تاثير گذار بر حق الزحمه است.

- حداقل حق الزحمه ترجمه انگليسي به فارسي براي ۲۵۰ كلمه (يك صفحه استاندارد) در متون متعارف بين  ۸ تا ۱۰ هزار تومان است.

- حداقل حق الزحمه ترجمه فارسي به انگليسي براي ۲۵۰ كلمه (يك صفحه استاندارد) در متون متعارف بين  ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان است.

- حق الزحمه ترجمه قراردادها، موافقت نامه ها،... بر اساس تعرفه مصوب قوه قضائيه براي ترجمه اسناد رسمي است.