Director or Manager

Director

  • برای مدیران ارشد و دارای رتبه بالای یک شرکت از این کلمه استفاده می شود. به همین دلیل است که برای هیات مدیره نیز از عبارت Board of Directors استفاده می شود.
  • برای مدیر عامل نیز که از مدیران رده بالای یک سازمان است از عبارت Managing Director استفاده می شود.
  • Director معمولا یک سازمان را مدیریت می کند و تصمیم گیر است.
  • باید پاسخگوی سهامداران باشد.

Manager

  • فردی است که یکی از بخشهای سازمان را مدیریت می کند. مانند مدیر نیروی انسانی (human resource manager)؛ مدیر تولید (production manager) ؛ مدیر فروش (sales manager)
  • اجرا کننده تصمیمات مدیران رده بالاست. و باید به آنان پاسخگو باشد.
Categories: