TACTIC OR STRATEGY

 

STRATEGY/‎ استراتژی/ راهبرد

راهبردی کلی برای رسیدن به یک هدف است.

 

TACTIC/تاکتیک/ تدبیر/شیوه/ روش

اقدامی خاص در راستای راهبرد تعیین شده است.